Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beter Stroom.
Particuliere en zakelijke aankopen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomst en gesloten tussen Beter Stroom en Klanten.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Beter Stroom: Beter Stroom gevestigd te Brummen en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 88750493.
1.2 Klant: Een natuurlijkpersoon met wie Beter Stroom schriftelijk een Overeenkomst is aangegaan.
1.3 Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die Beter Stroom levert die de opwek, het opslaan, het
monitoren, het sturen en eventueel het verdelen van (zonne)energie mogelijk maken. Hieronder vallen
onder andere: zonnepanelen, omvormer, app, monitoringsdevice(s), montagemateriaal en klein
materiaal.
1.4 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Beter Stroom en de Klant waarmee overgegaan wordt tot
aankoop van het Zonnepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services.
1.5 Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing van het Zonnepanelensysteem in opdracht
van de Klant.

2. Overeenkomst

2.1 Na het accepteren van de Overeenkomst heeft de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te
annuleren binnen 14 kalenderdagen.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Beter Stroom een door de Klant digitaal
ondertekende, schriftelijk ondertekende of mondelinge Overeenkomst ontvangt en vervolgens digitaal of
schriftelijk accepteert.
2.3 De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Op afwijkende
en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Beter
Stroom uitdrukkelijk zijn aanvaarden vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de
Overeenkomst blijkt.
2.4 Beter Stroom behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden
(productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter
Zonnepanelensysteem aan de Klant te leveren.
2.5 De in de Overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en
het rendement van het Zonnepanelensysteem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen
geen rechten worden ontleend.

3. Prijs en Betaling

3.1 Na de oplevering van het Zonnepanelensysteem dient de Klant binnen 7 dagen te betalen.
3.2 De aanbieding van Beter Stroom vermeldt de volledige kosten van het Zonnepanelensysteem en
eventuele aanverwante producten.
3.3 Beter Stroom heeft het recht om een boete van 15% van de totale orderwaarde in rekening te
brengen mits de klant buiten de 14 wettelijke bedenkdagen annuleert. Deze clausule mag pas in werking
worden gezet nadat er een opdrachtovereenkomst is getekend
3.4 In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Beter Stroom de verschuldigde
koopsom inclusief btw dienovereenkomstig aanpassen.
3.5 Beter Stroom heeft het recht de aan de Klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de
Klant niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet.

4. Installatiewerkzaamheden

4.1 Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van Beter Stroom, volgens de
geldende voorschriften en de door Beter Stroom gestelde normen.
4.2 Het Zonnepanelensysteem wordt gezien als opgeleverd wanneer Beter Stroom het
Zonnepanelensysteem, na voltooiing van de Installatiewerkzaamheden in werking stelt.
4.3 Beter Stroom behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de
Installatiewerkzaamheden, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst, als zich situaties voordoen
zoals, maar niet beperkt tot
a) De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
b) De locatie voor de Installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
c) De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
d) Asbest wordt aangetroffen;
e) De staat van het dak dusdanig slecht is dat Installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
f) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

5. Verplichtingen van de Klant

5.1 De verantwoordelijkheid voor de werking van het Zonnepanelensysteem ligt bij de klant. Storingen of
defecten zullen terstond aan Beter Stroom worden vermeld.
5.2 De klant is verplicht Het Zonnepanelensysteem overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken.
a) Wanneer het Zonnepanelensysteem is uitgerust met een simkaart of eSIM is het niet toegestaan deze
te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. In dit geval is de eventuele ontstane
schade en gevolgschade voor rekening van de Klant.
5.3 Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning
wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan
verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.
5.4 Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een
akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
5.5 De Klant vrijwaart Beter Stroom en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van
het feit dat het Zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een
vergunningsplicht is gemonteerd.
5.6 De klant is verantwoordelijk voor het correct en veilig gebruik van de geïnstalleerde
zonnepaneleninstallatie. Indien de installatie niet naar behoren werkt als gevolg van onjuist gebruik,
verwaarlozing of wijzigingen door de klant, zal de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
eventuele schade aan de installatie of verlies van garantie.
5.7 Annulering van een maatwerk aankoop door de klant zal resulteren in een verantwoordelijkheid voor
de klant om een annuleringsvergoeding te betalen van 15% van de totale aankoopprijs, aangezien deze
annulering specifiek kosten veroorzaakt voor het leveren van maatwerk producten of diensten.

6. Garanties

6.1 De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele
Zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant
gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de
Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:
a) Productiegarantie: Garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer. Ook wel fabrieksgarantie
genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld
in de Overeenkomst.
b) Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete Zonnepanelensysteem. Ook
wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.
6.2 De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het Zonnepanelensysteem. Beter
Stroom zal vervolgens onderzoek starten en het daadwerkelijk probleem verhelpen.
6.3 Bij het niet functioneren van een Zonnepanelensysteem zal Beter Stroom de Klant niet met
terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
6.4 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet
beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme,
diefstal, schade door dieren, vuil zoals bladeren, zand of vogelpoep, extreme weersomstandigheden en
contact met chemische substanties.
6.5 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Beter
Stroom verricht worden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Beter Stroom zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden
van toepassing zijn.
7.2 Beter Stroom is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
7.3 In geval van schade ten gevolge van de Installatiewerkzaamheden kan Beter Stroom enkel en alleen
aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
7.4 Mocht het Zonnepanelensysteem om wat voor een reden dan ook niet functioneren of als er schade is
geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgetreden of toekomstige
verlies in opbrengst.
7.5 Beter Stroom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belastingen/of
energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het Zonnepanelensysteem
wordt dan op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.
7.6 De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Op
afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze
door Beter Stroom uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit
de Overeenkomst blijkt.
7.7 Beter Stroom behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden
(productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter
Zonnepanelensysteem aan de Klant te leveren.

8. Overmacht

8.1 In elk geval van overmacht is Beter Stroom gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde
gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de overmacht op te
schorten. Als overmacht geldt onder andere, maar niet gelimiteerd tot: pandemie, weersinvloeden,
brand, sabotage, congestie, stremming van het verkeer te land, te zee of in de lucht, ijsgang en ander
oponthoud van vervoersmiddelen, faillissement of surseance van betaling van opdrachtnemers en het
geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen,
economische overmacht en overheidswege. Zonder dat Beter Stroom verplicht is de invloed daarvan op
de verhindering of vertraging aan te tonen.
8.2 Overmacht geldt ook voor het geval dat Beter Stroom de te leveren materialen bij een derde bestelt
en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft. Materialen welke gereed zijn
en door een oorzaak onafhankelijk van de wil van Beter Stroom niet vervoerd kunnen worden naar de
plaats van bestemming, geeft Beter Stroom het recht deze voor rekening en risico van de klant op te slaan
en betaling daarvoor te verlangen.
8.3 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Beter Stroom uit de Overeenkomst opgeschort
voor de duur van de zodanige overmacht, zonder dat Beter Stroom tot enige schadevergoeding ter zake is
gehouden. De verplichtingen tot betaling van een geldsom aan Beter Stroom kunnen door de klant
nimmer op basis van overmacht worden opgeschort.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.